Vedtægter

Vedtægter for Rynkeby Friskole

Juni 2018
Vedtægter for Rynkeby Friskole
Hjemsted
§ 1
1.1 Rynkeby Friskole er en selvejende og uafhængig skole med hjemsted i Kerteminde kommune. Skolen er oprettet i maj 1976. Skolens adresse er Kirkevej 5, 5350 Rynkeby og den har CVR-nummer 58301312.
Formål
§ 2
2.1 Rynkeby Friskoles formål er at drive en friskole med tilhørende fritidsordning, uafhængigt af politiske og religiøse interesser, efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.
2.2 Det følger heraf, at skolen i sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske, med frihed og folkestyre. Samt udvikle elevernes kundskab og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene og tolerance for andres levevis. Skolen tilstræber et trygt miljø og et aktivt samarbejde mellem elever, lærere og forældre
2.3 Rynkeby Friskole er pr. 1/1 2018 certificeret som en fri grundskole med en særlig specialundervisningsprofil.
Skolens drift
§ 3
3.1 Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge og fritidsordningsbetaling for eleverne og ved eventuelle frivillige bidrag fra forældrekredsen og andre.
3.2 Forældrene hæfter for fastsatte skolepenge, betaling af skolefritidsordning, indskud og forældrebetaling ved for eksempel lejrskole, ekskursioner osv.
3.3 Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.”
3.4 Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
3.5 Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.
Forældrekreds
§ 4
4.1 Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder er som beskrevet i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og disse tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.
Tilsyn
§ 5
5.1 Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Den tilsynsførende vælges på et møde umiddelbart inden skolens generalforsamling af forældrekredsen. Den tilsynsførende vælges for en periode på fire år. Den tilsynsførende skal være certificeret og må ikke:
1. tilhøre forældrekredsen
2. være medlem af skolens bestyrelse
3. være ansat på skolen
4. være ansat eller være bestyrelsesmedlem på en anden fri grundskole
5. være gift eller nært beslægtet med en der er omfattet af punkt 1 – 3.
Skolen skal i øvrigt følge tilsynsreglerne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og de i henhold hertil udstedte bekendtgørelser.
Generalforsamling
§ 6
6.1. Bestyrelsen kan på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med forældrekredsen og andre interesserede fremmødte på generalforsamlingen.
6.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts – 30. april. Den indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev eller via e-mail til forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning.
4. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.
6.3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen, og de skal bekendtgøres for forældrekredsen ved udsendelsen af dagsorden til generalforsamlingen.
6.4. Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.
Ekstraordinær generalforsamling
§ 7
7.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller et mindretal på 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 25% af forældrekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.
7.2 Det førte referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten.
Beslutningstagen på generalforsamlinger
§ 8
8.1 Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. § 19. Stemmeberettigede er medlemmer af forældrekredsen, dog kan et barn max. repræsenteres af to medlemmer af forældrekredsen. Desuden kan man ikke stemme ved generalforsamlinger eller ved ekstraordinære generalforsamlinger hvis man 10 dage inden afholdelse har modtaget et brev fra skolen omhandlende restance med skolepengene, uden at reagere på det modtagne brev.
8.2 Generalforsamlingen (ordinær samt ekstraordinær) er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 19. Afstemninger foretages skriftligt, når blot én stemmeberettiget ønsker det.
Bestyrelsens sammensætning
§ 9
9.1 Stemmeberettigede til valg af bestyrelses medlemmer samt suppleanter for disse er udelukkende medlemmer af forældrekredsen.
9.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 3 personer skal være medlemmer af forældrekredsen, mens 2 personer kan vælges blandt andre der bringes i forslag på generalforsamlingen. Opstillingsberettigede er både fremmødte, såvel som personer der opstiller ved skriftlig fuldmagt.
9.3 Der skal desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne skal vælges blandt forældrekredsens medlemmer. Suppleanternes prioriteringsrækkefølge skal bestemmes ved valg.
9.4 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, således at 2 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer er på valg i ulige år.
9.5 Hvis dagsordenen for generalforsamlingen indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt forældrekredsen med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til den/de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlem(-mer).
9.6 Bestyrelsesmedlemmer fra forældrekredsen skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres barn/børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske, med mindre der ønskes en tillidsafstemning, som ovenfor beskrevet.
9.7 Genvalg kan finde sted. Der tilstræbes at bestyrelsen skal være dynamisk, gerne repræsenterende alle skoletrin samt ramme bredt i forældrekredsen, således at alle føler sig repræsenteret.
9.8 Det skal af referatet fra generalforsamlingen fremgå, hvilken prioritering suppleanterne har.
Regler for bestyrelsen
§ 10
10.1 Skolens leder, lærere og andet personale kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen (medlem af forældrekredsen).
10.2 Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
10.3 Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.
10.4 Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme, at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.
10.5 Ved samarbejdsvanskeligheder mellem skolens personale og bestyrelsen kan skolelederen kontakte forældrekredsen uden at dette får ansættelsesmæssige konsekvenser for skolelederen.
Om bestyrelsen og dens arbejde
§ 11
11.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand og en næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.
11.2 Bestyrelsen afholder møde minimum 4 gange årligt.
11.3 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og sørger for udsendelse af dagsorden, med angivelse af tid og sted for mødets afholdelse.
11.4 Formanden leder møderne og sikrer at der tages referat. Referatet underskrives på næstkommende bestyrelsesmøde af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin eventuelle, afvigende mening indført i referatet. Konstateret inhabilitet skal indføres i referatet. Formanden har ansvaret for at eventuelle trufne beslutninger bliver udført, ved eventuelt at uddelegere opgaven til relevante deltagere.
11.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.
Inhabilitet
§ 12
12.1 Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er det de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, i medfør af forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt, som gælder for offentlig forvaltning, der gælder for bestyrelsens medlemmer.
12.2 Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt „Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder 1. suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, indtræder 2. Suppleanten og hvis dette ej heller er muligt skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.
Bestyrelsens ansvar
§ 13
13.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre gældende retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.
13.2 Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
13.3 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.
13.4 Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens § 6 stk. 1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning, samt indskud.
13.5 Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.
Indsigt i skolens forhold
§ 14
14.1 Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.
Tegningsret
§ 15
15.1 Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7 stk.1.
15.2 Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere § 19 og § 20.
Skoleleder og øvrige medarbejdere
§ 16
16.1 Skolens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.
16.2 Efter bestyrelsens retningslinjer ansætter skolelederen, lærere, vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.
16.3 De almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, i medfør af forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt, som gælder for offentlig forvaltning, er gældende for skolens leder og øvrige ansatte samt eventuelle tilsynsførende.
16.4 Ved samarbejdsvanskeligheder mellem ledelse og lærerne kan tillidsrepræsentanten på vegne af lærerne kontakte bestyrelsen uden at dette får ansættelsesmæssige konsekvenser for tillidsrepræsentanten.
Årsrapport
§ 17
17.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
17.2 Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den godkendte årsrapport og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.
Vedtægtsændring
§ 18
18.1 Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum.
18.2 På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med simpelt flertal.
18.3 Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst 2/3 flertal. Forældrekredsen har krav på, at modtage orientering herom senest 1 måned efter ændringen.
Nedlæggelse
§ 19
19.1 Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås der ikke flertal for en nedlæggelse af skolen, kan forslaget genfremlægges efter 30 dage på en ny generalforsamling. Bestyrelsens indstilling besluttes i henhold til § 11 stk. 5.
19.2 Forældrekredsen skal umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelse, orienteres skriftligt af bestyrelsen om dette og om grundlaget herfor.
19.3 Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.
19.4 Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
19.5 Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
19.6 Mulige overskydende midler tilfalder lokale initiativer der styrker børns læring efter Undervisningsministeriets godkendelse. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.
Gyldighed
§ 20
20.1 Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er gyldige, når de er vedtaget på generalforsamlingen, samt offentliggjort på skolens hjemmeside.
Således vedtaget på skolens ekstraordinær generalforsamling den 27/6 – 2018 samt underskrevet af alle valgte bestyrelsesmedlemmer.