Tilsyn

Skolens tilsynsførende er Erik Rønn

Bestemmelser om tilsyn.

  • Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk varetages af en af forældrekredsen valgt tilsynsførende eller, såfremt tilsynsførende ikke vælges, af kommunalbestyrelsen.
  • Den tilsynsførende vælges af forældrekredsen på generalforsamlingen, hvortil bestyrelsen indkalder, som skrevet i skolens vedtægter. Herudover skal der indkaldes til møde således, at det kan afholdes senest tre måneder efter, at der ikke længere er tilsynsførende med de forhold, der er nævnt i pkt. 2. Der indkaldes i disse situationer via brev med mindst 14 dages varsel og på selve mødet, som er under ledelse af enten formanden for bestyrelsen eller skolelederen, vælges af forældrekredsen en mødeleder. Denne må ikke findes blandt skolens ansatte, ligesom det er uforeneligt med mødelederhvervet, at være opstillet som kandidat til tilsynsførende. Mødeleder påser, at mødet er lovligt indkaldt, at valget foregår i overensstemmelse med reglerne herom og godkender ved sin underskrift et beslutningsreferat af mødet og afleverer det til skolelederen. Indvarslingen skal indeholde oplysning om, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet. Den tilsynsførende må ikke tilhøre forældrekredsen, være medlem af bestyrelsen, være ansat på skolen eller være gift eller nært beslægtet med disse personer.
  • Forældrekredsen afgør først funktionsperiodens længde, dog højst 4 år; og hvorvidt en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen skal være tilsynsførende. Afgørelserne træffes af de fremmødte forældre ved almindelig stemmeflerhed. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn i skolen. Hver forælder kan afgive stemme på et antal personer svarende til det besluttede højeste antal tilsynsførende. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. Skolelederen underretter den eller de valgte tilsynsførende om valget. Genvalg kan finde sted.
  • Den tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig erklæring til forældrekredsen på skolens ordinære generalforsamling om det udførte tilsyn og om, hvorvidt skolens undervisning i dansk, regning/matematik og engelsk skønnes at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. I øvrigt virker tilsynet i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i lov om friskoler og private grundskoler m.v.