Kender du Rynkeby Friskole?

Rynkeby Friskole er en fri grundskole drevet af skolens veluddannede og engagerede personale i tæt samarbejde med forældrene og en aktiv skolebestyrelse. Vi tror på nærvær og et forpligtende fællesskab.

På Rynkeby Friskole kender vi værdien af en god skoledag, og som friskole har vi god mulighed for at tilrettelægge hverdagen, som det giver bedst mening.

Vi tror ikke på værdien af mange, lange skoledage – det er derimod kvaliteten af undervisningen, der er afgørende. Derfor vælger vi at have mange dobbeltlærer-timer i hovedfagene, så vi sikrer os at alle elever bliver set, hørt og mødt, hvor de er. Vi har også valgt at være en mobilfri skole, da vi hver dag ser den positive effekt af dette.

Vi ser værdien i en lille, tryg skole, hvor alle elever kender hinanden. Hvis ikke man har det trygt og godt i sin skole, kan man nemlig ikke lære noget som helst. Alle klasser har derfor en social årsplan og en skemalagt trivselstime, og med en rød tråd gennem trivselsarbejdet fra indskoling til udskoling sikrer vi os de bedste forudsætninger for en god skoledag med tryghed og faglighed. Rynkeby Friskole har naturligvis også en gennemarbejdet anti-mobbepolitik

Skolen har eksisteret siden 1976 og har arbejdet med inkluderende lærings- og undervisningsmiljøer i mange år, hvilket i dagligdagen betyder tre trin: 0. – 3. kl., 4. – 6. kl. og 7. – 9. kl. På hvert trin er der to gennemgående klasselærere tilknyttet undervisningen.

Skolen fører alle afgangselever til afgangsprøve.

Rynkeby Friskole er bl.a. glade for at kunne tilbyde:

  • Veluddannet personalegruppe med faglig, anerkendende og tydelig tilgang til skolehverdagen
  • Kompetenceteam og tidlig indsats i matematik, dansk og generel trivsel
  • Mange dobbeltlærer-timer med mulighed for reel differentiering
  • Egen AKT-lærer og inklusionsvejleder
  • Sprogundervisning fra indskoling til overbygning
  • Lejrskole for alle elever
  • Velfungerende samarbejde med PPR og læsekonsulent
  • Mobilfri skole

Skolens værdigrundlag

Dannelse

Holdning

Vi arbejder med dannelse som en udviklingsproces, hvor det handler om at lære igennem dialog og vise igennem handlinger vores elever, hvordan man forholder sig til begrebersom livsduelighed, demokrati og medborgerskab

Adfærd

Vi er tro imod skolens kerneværdier og fælles holdninger og iscenesætte dem i alletænkelige situationer i skolehverdagen

Tydelighed

Holdning

Jo mere tydelige vi er, jo mere tryghed og klarhed skaber vi for elever, forældre og medarbejdere

Adfærd

Vi tilstræber, at skabe en skolehverdag, hvor struktur, forudsigelighed og rammesætning, kommunikeres præcist i alle tænkelige sammenhænge

Respekt

Holdning

Et godt skolemiljø forudsætter en gensidig respekt elever, forældre og ansatte imellem

Adfærd

Vi vil gå foran som gode rollemodeller, være anerkendende, relations skabende, samt signalere accept af forskelligheder

Ansvarlighed

Holdning

Ansvarlighed skabes ved at kunne tage ejerskab for egen læring og udvikling samt skolens fysiske rammer. Ansvarlighed skabes endvidere ved at eleverne oplever at deres handlinger og adfærd har en naturlig konsekvens

Adfærd

I skolen tilstræber vi at være gode forbilleder. Vi vil styrke elevernes ansvarlighed ved at give dem medindflydelse og opøve deres selvstændighed

Fællesskab

Holdning

Et godt fællesskab forudsætter, at man kan tilsidesætte sig selv, bidrage til sammenholdet og skabe viljen til at ville hinanden positivt

Adfærd

Vi søger at styrke fællesskabet gennem trivselsarbejdet, en tryg atmosfære, fælles oplevelser og gode traditioner