Om skolen

Vi tror på nærvær og et forpligtende fællesskab. Hos os er tryghed og faglighed to sider af samme sag.

Om Rynkeby Friskole

FAGLIGHED I TRYGGE RAMMER

Rynkeby Friskole er en fri grundskole (privatskole) drevet af vores veluddannede og engagerede personale i tæt samarbejde med forældrene og en aktiv skolebestyrelse. Vi kender værdien af en god skoledag, og som friskole har vi god mulighed for at tilrettelægge hverdagen, som det giver bedst mening.

Vi tror på nærvær og et forpligtende fællesskab. Hos os er tryghed og faglighed to sider af samme sag.

På Rynkeby Friskole vægter vi fagligheden højt. Vi tror ikke på værdien af lange skoledage – det er kvaliteten af undervisningen, som er afgørende. Derfor vælger vi at have mange dobbeltlærer-timer i hovedfagene, så vi kan tilbyde reel undervisningsdifferentiering. På den måde sikrer vi, at alle elever bliver set, hørt og mødt, hvor de er. Alle vores afgangselever går op til Folkeskolens afgangsprøver.

Rynkeby Friskole er en tryg, lille friskole, hvor alle kender hinanden. Alle klasser har en social årsplan og en skemalagt trivselstime. Vi har arbejdet med inkluderende lærings- og undervisningsmiljøer i mange år, og der er en tydelig rød tråd gennem trivselsarbejdet fra indskoling til udskoling. Hos os er eleverne opdelt i tre trin: Indskoling (0. – 3. kl.), mellemtrin (4. – 6. kl.) og overbygning (7. – 9. kl.). På hvert trin er der to gennemgående klasselærere.

Vi har valgt at være en mobilfri skole, og det er både elever, forældre og lærere rigtig glade for. Vi oplever hver eneste dag, at det giver mere bevægelse, mere tilstedeværelse og et bedre sammenhold på tværs.

Vi lægger stor vægt på daglig bevægelse. Eleverne har det simpelthen bedre og lærer mere, når de får brugt kroppen i løbet af skoledagen. Derfor arbejder vi systematisk med at integrere bevægelse i alle fag.

Rynkeby Friskole ligger midt imellem Langeskov og Kerteminde i den hyggelige landsby, Rynkeby. Vi har godt 6 km til Langeskov og knap 8 km til Kerteminde, og bussen kører lige til døren. Skolen har eksisteret siden 1976.

Høj faglighed

 • Lav klassekvotient og mange to-lærertimer
 • Reel undervisningsdifferentiering
 • Veluddannet og stabil personalegruppe
 • Sprogundervisning fra indskoling til overbygning

Systematisk trivselsarbejde

 • Social årsplan i alle klasser
 • Kompetenceteam og tidlig indsats i matematik, dansk og generel trivsel
 • Egen AKT-lærer og inklusionsvejleder
 • Velfungerende samarbejde med PPR og læsekonsulent

Et stærkt og levende fællesskab

 • Fælles morgensang
 • Lejrskole for alle elever
 • Mobilfri skole
 • Masser af daglig bevægelse, også i timerne

Rynkeby Friskoles værdigrundlag

Dannelse


Holdning

Vi arbejder med dannelse som en udviklingsproces, hvor vi forholder os aktivt til begreber som livsduelighed, demokrati og medborgerskab. Det handler om at lære igennem dialog og vise sine holdninger igennem handlinger.

Adfærd

Vi er tro imod skolens kerneværdier, som gennemsyrer hele skolehverdagen på Rynkeby Friskole.

Respekt


Holdning

Et godt skolemiljø forudsætter en gensidig respekt imellem elever, forældre og ansatte.

Adfærd

Skolens medarbejdere går altid foran som gode rollemodeller.
På Rynkeby Friskole arbejder vi anerkendende, relationsskabende og signalerer accept af forskelligheder.

Tydelighed


Holdning

Jo mere tydelige, vi er – jo mere tryghed skaber vi for elever, forældre og medarbejdere.

Adfærd

Vi arbejder målrettet på at skabe en skolehverdag med struktur, forudsigelighed og præcis kommunikation i alle sammenhænge.

Fællesskab


Holdning

Et godt fællesskab forudsætter, at man kan tilsidesætte sig selv, bidrage til sammenholdet og skabe viljen til at ville hinanden positivt.

Adfærd

Vi styrker fællesskabet gennem vores trivselsarbejde, en tryg atmosfære, fælles oplevelser og gode traditioner

Ansvarlighed


Holdning

Eleverne udvikler ansvarlighed, når de får mulighed for at tage ejerskab for egen læring/udvikling og skolens fysiske rammer – og når de oplever, at deres handlinger og adfærd har en naturlig konsekvens.

Adfærd

Vi arbejder bevidst med at styrke elevernes ansvarlighed ved at give dem medindflydelse og opøve deres selvstændighed – og ved at være gode rollemodeller.

Følg os på de sociale medier