Betalingsvedtægter

Betalingsvedtægter for Rynkeby Friskole

Nye betalingsvedtægter pr. 1/1 2023:

§1. – Skolepenge

Stk. 1: Med virkning fra 1. januar 2023 ser betaling for skolepenge/SFO ud som følger:
                    Skole           SFO            I alt
0.-3. kl.     1100,-            1000,-         2100,-
4.-6. kl.     1.300,-           400,-         1700,-
7.-9 kl.      1.500,-                               1500,-
Efter forældrenes betaling kan deres børn benytte Rynkeby Friskole. Beløbet dækker de udgifter, der er forbundet med barnets daglige skolegang og undervisningsmaterialer.
Endvidere dækker betalingen skolens fritidsordning, som kan benyttes af alle elever fra 0. – 6. kl. SFO kan ikke fravælges for 0.-6. kl.
Skolepengene dækker ikke elevernes lejrskole, som afholdes to ud af tre år. For lejrskoler med egen klasse skal der påregnes en egenbetaling på ca. kr. 2000 for elever i D-klassen. For elever i A-klassen, B-klassen og C-klassen skal der påregnes en egenbetaling på et beløb mellem 500 kr. og kr. 800 kr. Hvert tredje år tager skolen på en fælles lejrskole, hvor egenbetalingen vil være ca. 500 kr.
Stk. 2: Der skal påregnes egenbetaling for buskort. Beløbet reguleres efter den faktiske udgift. Fra 1/8 2017 afholder forældre selv alle udgifter forbundet med transport til skolen.
§ 2. – Gebyr
Ved indskrivning på skolens venteliste, betales kr. 250,00 i administrationsgebyr, disse modregnes senere i indmeldelsesgebyret.
Ved indmeldelse i skolen betales et gebyr på kr. 1.000,00 som dækker administrationsomkostninger.
Ved optagelse betales 1 måneds skolepenge i depositum.
Optages et barn på skolen uden at have stået på venteliste, betales depositum ved indmeldelsen. Beløbet kan eventuelt deles i rater, hvilket aftales skriftligt.
Optagelsen af elever sker efter de af skolen fastsatte kriterier.
§ 3. – Søskenderabat
Til søskende ydes der moderation på 500 kr. for 1. søskende.  For 2. søskende og derefter ydes der moderation på 1000 kr. pr. søskende. Der ydes ikke søskenderabat ift. betaling til lejrskoler.

§4. Regulering af betalingsvedtægter

På første bestyrelsesmøde i august hvert år revurderes de gældende betalingsvedtægter.

§ 5. – Betalingssystemer
Skolepengene forfalder til betaling, den første hverdag i hver måned, 12 måneder om året.
Skolen er tilsluttet PBS (Betalingsservice) således, at skolepengene kan overføres automatisk.
Er forældrene registreret i RKI-Kredit Information, skal PBS benyttes som betalingsmåde.
Skolepengetakster reguleres hvert år pr. 1. januar efter pristalsreguleringer.
§ 6. – Manglende betaling
1. Ved manglende betaling, dvs. at betalingen ikke er indgået 7. bankdag i måneden efter forfaldsdato, ringes forældrene op. Opnåes der ingen aftale, udsendes en rykker med krav om betalingen inden 30. dage fra modtagelsen af rykker. Der pålægges et rykkergebyr på 100 kr.
2. Ved fortsat manglende betaling efter forfaldsdag udsendes rykker nr. 2 med anmodning om straks betaling, det vil sige førstkommende hverdag. Kvittering på overførsel af det skyldige beløb skal gives til skolelederen eller dennes stedfortræder. Der pålægges yderligere 100 kr. i rykkergebyr. Det oplyses samtidig at manglende betaling kan medføre opsigelse af barnet.
3. Ved fortsat manglende betaling afleveres en personlig opsigelsesvarsel til forældrene med en frist på 10 dage. Såfremt det af leder og skolebestyrelsesformand vurderes, at der er formildende omstændigheder underrettes den samlede bestyrelse straks via mail.
4. Bliver et barn opsagt orienteres bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.
Punkt 1 og 2 udføres af skolens leder og dennes stedfortræder.
Punkt 3 udføres skolens leder og skolebestyrelsesformand.
Punkt 4 udføres af skolebestyrelsesformand.
§ 7. – Henvendelser
Henstand med skolepengene, kan kun ske efter henvendelse til skolelederen eller bestyrelsen.
Er anmodningen om henstand begrundet i akut pengemangel, kan ovennævnte indgå aftale om henstand. Ved længerevarende indtægtsnedgang i forbindelse med sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed eller lignende rettes ligeledes henvendelse til skolelederen eller bestyrelsen, som sammen med ansøger opstiller gangbar betalingsordning.
§ 8. – Udmeldelser
Udmeldelse af skolen sker med 1 måneds varsel til den første i en måned.